Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Reforma v PNvD

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech se v roce 2018 aktivně zapojila do Reformy péče o duševní zdraví. Obecným cílem reformy je zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv, proto je hlavním motivem reformy kladen důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“. Tato úmluva, která má za cíl chránit zdraví, právo a důstojnost všech pacientů se stala závaznou strategií při poskytování péče. Na plnění kvality z pohledu lidských práv všech pacientů, používání omezovacích opatření, respektování soukromí dohlíží v nemocnici Rada kvality a Etická komise.

V souladu s Národním akčním plánem pro duševního zdraví, který cílí na rozvoj všech komunitních a sociálních služeb pro pacienty s různou tíží onemocnění a různou mírou funkčního postižení, nemocnice spolupracuje se stávajícími i nově vznikajícími službami při integraci pacientů do běžného života. Dále nemocnice spolupracuje se zástupci krajů na dlouhodobém plánování rozvoje sítě služeb. Probíhají zde multidisciplinární spolupráce s komunitními týmy. 

  Cíle PN v Dobřanech v návaznosti na Strategii reformy péče o duševní zdraví a Národní akční plán pro duševní zdraví

Forenzní multidisciplární tým 

V rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče o duševní zdraví, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče, byl zřízen Forenzní multidisciplinární tým (dále jen FMT).

FMT je specifickým článkem doplňujícím ambulantně – ústavní rozhraní ochranného léčení. Zajišťuje funkční propojení ambulantní, lůžkové a sociální péče u pacientů s ochranným léčením. Funkcí FMT je prevence hospitalizací pacientů s ambulantním OL, zkracování doby hospitalizace u pacientů s ústavním ochranným léčením a nápomoc k jejich reintegraci do vlastního sociálního prostředí.

Cílovou skupinou jsou pacienti s nařízeným ochranným léčením ve formě ambulantní nebo ústavní všech typů (psychiatrické, sexuologické, protitoxikomanické, protialkoholní a jejich kombinace) v rámci spádové oblasti pro výkon ústavního ochranného léčení. FMT byl vytvořen v rámci jedné organizace s vlastním organizačním řádem a definovanými pravidly. Členové týmu jsou zaměstnanci Psychiatrické nemocnice v Dobřanech a představují odborníky různých profesí, kteří zajištují svými specifickými znalostmi, a především zkušenostmi s problematikou ochranných léčeb, širokou škálu nabídky pomoci.

FMT poskytuje ambulantní služby v prostorách k tomu určených v objektu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Dále poskytuje služby terénní a konzultační. Část intervencí je realizována v přirozeném prostředí pacienta. Tým pracuje formou case managementu, klíčový pracovník je zvolen tak, aby jeho odbornost korespondovala s oblastí, v níž má pacient hlavní potřeby.

FMT je v úzkém kontaktu s místně příslušným soudem, ambulantními lékaři, Probační a mediační službou, Policií ČR, dále spolupracuje s úřady práce, rodinou, poskytovateli komunitní péče a s dalšími institucemi.

Pacientům je poskytována vysoce specializovaná péče, vycházející z individuálních potřeb konkrétního pacienta a ze systematického a strukturovaného hodnocení rizikových a protektivních faktorů a hodnocení rizika násilného jednání (risk assessment) pomocí nástrojů strukturovaného klinického hodnocení (HCR-20V3, SVR-20V2, SAPROF). Tyto nástroje umožní plánování intervencí v závislosti na identifikovaných oblastech rizika a monitoraci léčby, přičemž individuální terapeutický plán je zaměřený na klinické a sociální zotavení (recovery). Systémové zavedení risk assessmentu by mělo přispět ke sjednocení formátu znaleckých expertíz v oblasti hodnocení rizika a z toho plynoucí indikace pacientů do ambulantního či ústavního ochranného léčení, či přehodnocení v průběhu ústavní léčby. Poskytování individualizované péče odpovídající objektivně hodnocené míře rizika současně zajistí i efektivnější ochranu společnosti.

Pilotní provoz FMT slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti FMT prostřednictvím informací o zdravotních výkonech a informací o poskytnutých sociálních službách, k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Cílem pilotního provozu FMT je zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb FMT, ověření jeho fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření pro další zavádění Programu do praxe. Všechny služby jsou realizovány v rámci platných oprávnění poskytovatelů FMT pro poskytování zdravotních služeb a pro poskytování sociálních služeb.  

Provozní doba PO - PÁ  6:00 - 15:30

Kontakty:

Vedoucí FMT ambulance - 377 813 712
Zdravotní a sociální úsek - 377 813 381

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792