Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Povinné informace

Sestava dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Důvod a způsob založení V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)., ve znění pozdějších předpisů byla Psychiatrická nemocnice v Dobřanech založena na základě zřizovací listiny. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je samostatným právním subjektem.  
Kontaktní spojení Telefon: +420 377 813 111
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní a poštovní adresa Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dobřany, Ústavní 341
Úřední hodiny podatelny V pracovních dnech 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka 4k429ud
Bankovní účet ČNB Plzeň, č. ú.: 10006-7633361/0710 
00669792
DIČ CZ00669792
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Vnitřní řád nemocnice  

Poskytování informací

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanovuje Psychiatrické nemocnici v Dobřanech povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k její působnosti. Dle § 14 zákona č. 106/1999Sb., žádost o informace může podat každá fyzická i právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává pouze písemně a musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Jak a kam podat žádost

Žádost se PNvD podává písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací. Toto podání lze učinit:

 • poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany
 • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky: 4k429ud
 • osobně na podatelně nemocnice v úředních hodinách

Náležitosti žádosti dle zákona

Zákonnými náležitostmi žádosti dle § 14 zákona jsou:

 1. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona,
 2. fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 3. právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
 4. je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle bodu 1. a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle bodu 4., není žádostí ve smyslu zákona a žádost se odloží.

Postup vyřizování žádosti

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti do PNvD vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti do PNvD vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude PNvD rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti PNvD, bude žádost odložena a tato skutečnost bude žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělena.

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. 

Lhůtu pro vyřízení žádosti

Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel bude o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona, kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adrese Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

PNvD předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Hrazení nákladů

PNvD je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. PNvD je oprávněna vyžádat si i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že PNvD bude po žadateli požadovat úhradu dle věty předchozí, oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

Dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dokumenty

Rozpočty

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Protikorupční strategie

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

Etická komise Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

Etická komise Psychiatrické nemocnice v Dobřanech (dále jen „Etická komise“) je ustavena ředitelem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech jako nezávislý poradní a iniciační orgán pro dodržování etiky při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče a při plnění vědeckovýzkumných a vzdělávacích úkolů.

Jejím základním posláním je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií a do procesu léčebné a ošetřovatelské péče.

Etická komise má 7 členů, z nichž je jeden člen nezdravotník a jeden člen je zdravotník bez pracovněprávního vztahu k Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Ostatní členové jsou zdravotníci a jiní odborní pracovníci zaměstnaní v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

Na základě shora uvedeného je Etická komise složena tak, aby byla způsobilá zajistit:

 • dozor nad průběhem klinického hodnocení, ke kterému se kladně vyjádřila
 • vyjadřovat se k další problematice související s léčebně preventivní péčí v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech
 • kompetentní posouzení poskytnuté dokumentace zejména z hlediska etického a dodržování postupů lege artis
 • nestrannost, vyloučit podjatost vč. vyloučení zevních vlivů, které by omezily (nebo mohly omezit) objektivitu posouzení

Vnitřní oznamovací systém

S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů mají veřejnoprávní subjekty povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání. V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech (PNvD) vnitřní oznamovací systém upravuje příkaz ředitele „Interní protikorupční program PNvD“ a příkaz ředitele „Postup při oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ v aktuálním znění.

Příslušná osoba PNvD

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je určen:

Ing. Radek Vorel – kontrolor PNvD

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: 377 813 494

Vnitřní oznamovací systém PNvD

Kdo může být oznamovatelem:

Oznamovatelem se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která učiní oznámení podle Zákona, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému PNvD či externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, nebo případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

PNvD ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Jak lze oznámení podat:

Oznámení lze učinit:

 • písemně do emailové schránky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • v listinné podobě osobně vhodit do hnědé poštovní schránky v přízemí hl. administrativní budovy
 • v listinné podobě na adresu nemocnice, do rukou příslušné osobě. Obálka by měla být viditelně označena nápisem „Oznámení – pouze k rukám kontrolora PNvD – neotvírat“. Ústavní 341, 334 41 Dobřany
 • telefonní linky na příslušnou osobu – 377 813 494

Co by mělo oznámení obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, či jiné údaje, z kterých lze odvodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa)
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází či má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci, či jinou obdobnou činnost, nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno
 • důkazy a podpůrně informace, na jejichž základě je podáváno oznámení, pokud jimi oznamovatel disponuje

Lhůta pro vyřízení oznámení:

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn příslušnou osobou o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději 7 dní od podání. Avšak to neplatí, pokud oznamovatel požádal příslušnou osobou, aby jej o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou PNvD bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení
 • za den přijetí se rozumí den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě PNvD (zaevidování do Spisové služby PNvD). U ústního / telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou PNvD

Vyřízení oznámení:

 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou PNvD bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát)

  Podání oznámení - doplnění

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792